raindrop-1445835_1920.jpg
raindrop-1445835_1920.jpg

2,000,000-2,350,000 מיליון ש״ח

פרימיום

פנטהאוז או דירת גן
 

פרמטרים שישפיעו כלפי מעלה מבחינת גובה העסקה:
שטח הדירה
גודל המרפסת

כמות השדרוגים שבוצעו בדירה
מיקום ביישוב
צופה על נוף

בתים בכוכב יאיר

תכירו את המספרים

1,550,000-1,800,000 מיליון ש״ח

קלאסי

דירת 5 חדרים

פרמטרים שישפיעו כלפי מעלה מבחינת גובה העסקה:
שטח הדירה
קומה בבנין מתוך סה״כ הקומות

כמות מרפסות וגודל המרפסות
כמות השדרוגים שבוצעו בדירה
מיקום ביישוב
צופה על נוף

1,400,000-1,550,000 מיליון ש״ח

בייסיק

דירת 4 חדרים

פרמטרים שישפיעו כלפי מעלה מבחינת גובה העסקה:
שטח הדירה

קומה בבנין מתוך סה״כ הקומות
כמות מרפסות וגודל המרפסות
כמות השדרוגים שבוצעו בדירה
מיקום ביישוב
צופה על נוף

דירות
בצור
יצחק